Et blik fra fugleperspektiv på HARO firmaområdet i Stephanskirchen ved Rosenheim.

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for forhandlere af Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, 83003 Rosenheim, Tyskland

1. Generelt
Disse "Generelle salgs- og leveringsbetingelser" gælder for alle retsforhold inkl. rådgivning, der ydes i den forbindelse og ikke er omfattet af en separat rådgivningsaftale. Derudover gælder skik og brug inden for træhandel i Tyskland, især de regler, der kaldes "Tegernseer Gebräuche", i den gældende udgave med samtlige bilag og tillæg for alle træleverancer, såfremt dette ikke er i strid med disse betingelser. Ordlyden heraf forudsættes at være kendt. I modsat fald tilsendes teksten på forespørgsel. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle retshandler med virksomheder iht. tysk lov, BGB §14. Købers indkøbsbetingelser og aftaler, der afviger fra disse salgs- og leveringsbetingelser er kun gyldige, hvis dette fremgår af ordrebekræftelsen.

2. Tilbud – Indgåelse af aftaler – Priser
Vores tilbud er uden forbindende. Aftalen er først indgået ved udstedelse af en ordrebekræftelse eller ved udførelse af ordren. Der tages forbehold for mellemsalg. De oplysninger, tegninger, illustrationer samt leverings- og ydelsesbeskrivelser, der fremgår af brochurer, kataloger og prislister, eller som er nævnt i tilbuddet eller i bilagene til tilbuddet, er almindelige tilnærmede værdier i branchen, medmindre det udtrykkeligt er fastlagt i ordrebekræftelsen, at de er bindende. Der tages forbehold for ændringer i produktion og design af den leverede genstand, såfremt ændringerne må anses for at være rimelige for køber. Hvis et tilbud afgives efter prøve, gælder prøvens farve og struktur ikke som værende tilsikrede egenskaber. De fremviste prøver viser kun varens gennemsnitlige egenskaber. Oplysninger om tørhed, vægt osv. gives efter bedste viden, men er dog uden forbindende. Priserne er ab fabrik, frit leveret med lastbil eller jernbane plus moms. Hvis vi udfører gulvlægningen, så omfatter vores tilbudspriser fri levering på byggepladsen. De priser, der fremgår af tilbuddet, er bindende i 30 kalenderdage. Hvis bestemte omkostningsfaktorer – lønninger, emballagemateriale eller fragt – ændrer sig væsentligt i perioden mellem aftalens indgåelse og levering, vil den aftalte pris blive tilpasset i et rimeligt omfang i forhold til ændringen i de afgørende omkostningsfaktorer, dog maks. med 5 %. Køber har ret til at træde tilbage fra aftalen i tilfælde af prisstigninger.

3. Kreditværdighed
Ved accept af ordrer forudsættes det, at køber er solvent. Skulle det vise sig, at dette ikke var tilfældet eller tydeligvis ikke længere er tilfældet, er vi berettiget til at annullere betalingsbetingelserne, at kræve forudbetaling for yderligere leverancer, at kræve betaling eller sikkerhed mod tilbagelevering af alle veksler og checks, der er modtaget som betaling, eller at hæve aftalen. Dette gælder også, hvis køber er i restance med betaling af tidligere regninger, hvis der tilsendes en debetnota, check- eller vekselprotest, eller hvis det bliver kendt, at købers formueforhold er væsentligt forringet.

4. Levering og risikoovergang – Forsendelse og emballering
Leveringstiderne er ikke faste frister, medmindre de er udtrykkeligt beskrevet som sådan. Køber skal acceptere delleveringer, der er tilladt i rimeligt omfang. Misligholdelse af leverings- og ydelsesforpligtelser som følge af force majeure og hændelser, der besværliggør opfyldelse i væsentlig grad eller umuliggør opfyldelse – herunder især driftsforstyrrelser, strejke, lockout, naturkatastrofer, påbud fra myndighederne og trafikale problemer – fritager os for levering og ydelse i den periode, hvor hindringen forefindes, plus en rimelig opstartstid. Det samme gælder i tilfælde af ikke korrekt eller ikke rettidig levering til sig selv, medmindre vi er ansvarlige herfor. Køber er forpligtet til på opfordring at afgive erklæring om, hvorvidt køber hæver aftalen eller fastholder levering ved forsinkelse. Der kan ikke stilles krav om skadeserstatning, heller ikke for forsinkelser, der går ud over de ovenfor nævnte grænser, medmindre vi er ansvarlige for forsæt eller grov uagtsomhed og er ansvarlige som følge af skader på liv, legeme eller sundhed. Dette medfører ikke en ændring af bevisbyrden til skade for køber. Hvis der ikke meddeles afsendelsesordre for ordrer til successiv levering inden for en måned efter, at fristen for at meddele afsendelsesordre er udløbet, er vi efter eget valg berettiget til enten at kræve omgående aftagelse eller straks at hæve aftalen uden yderligere frist. Det samme gælder for ordrer til successiv levering uden en særligt aftalt frist for at meddele afsendelsesordre, hvis der er gået 4 måneder fra ordrebekræftelsens dato, uden at der er meddelt afsendelsesordre. Køber er først berettiget til at gøre sine rettigheder gældende, når denne på forhånd har indrømmet os en rimelig yderligere frist på mindst otte hverdage.

5. Garanti
Træ er et naturprodukt. Der skal derfor altid tages hensyn til træets naturlige egenskaber, afvigelser og kendetegn. Køber skal især tage højde for de biologiske, fysiske og kemiske egenskaber ved køb, forarbejdning og anvendelse. Spændvidden for naturlige forskelle i farve, struktur og andet inden for en træsort er en del af egenskaberne ved naturproduktet træ og kan således ikke udgøre grundlag for reklamationer og ansvarspådragelse. I givet fald skal køber indhente professionel rådgivning. Produktbeskrivelsen gælder kun for varens beskaffenhed i henhold til aftale. Offentlige ytringer eller anprisninger i reklamer udgør derudover ikke angivelse af varens beskaffenhed i henhold til aftale. Der skal foretages skriftlig reklamation over tingsmangler, monteringsmangler, fejlleveringer og mængdeafvigelser, der kan konstateres omgående, uden ugrundet ophold og senest 8 dage efter hhv. modtagelse af varen eller udførelse af arbejdet. Reklamationen skal under alle omstændigheder ske, før varen be- eller forarbejdes. Senere reklamation kan ikke gøres gældende, efter at der er sket afleveringsforretning for leveringen eller ydelsen. Når varen er klar til aflevering, og køber eller dennes repræsentant ikke møder til afleveringsforretningen, anses varen for at være afleveret. Der skal foretages skriftlig reklamation over mangler, der ikke er åbenbare, eller som først viser sig ved eller efter be- eller forarbejdning af varen, uden ugrundet ophold og senest 10 hverdage efter, at manglen er blevet opdaget. Bevisbyrden på tidspunktet for konstateringen af manglen ligger hos køber. Ved handelsaftaler mellem to erhvervsdrivende finder den tyske lov HGB §§ 377, 378 anvendelse. Køber skal uden ugrundet ophold underrette os om garantisager, der er opstået hos en forbruger. I tilfælde af berettiget reklamation efterleverer vi manglende dele, ligesom vi, i øvrigt efter eget valg, foretager gratis reparation, tilbyder prisreduktion, bytter varen eller tager den tilbage. Såfremt vores produkter også monteres af os (f.eks. gulvlægning, beklædning af lofter og vægge), overtager køber ansvaret for professionel og sikker mellemlagring af de leverede varer. Hvis reparation eller erstatningslevering mislykkes eller bliver umuliggjort, har køber ret til at vælge at hæve aftalen – dog ikke for entrepriser – eller at acceptere en reduktion af købsprisen som kompensation for sine krav. Vi kan kun gøres ansvarlige for manglende tilsikrede egenskaber, hvis tilsikringen netop havde til formål at sikre køber mod de opståede følgeskader som følge af, at de pågældende egenskaber ikke foreligger. Henvisning til DIN- eller EN-normer alene gør ikke disse normers indhold til tilsikrede egenskaber. Krav som følge af tingsmangler forældes efter 12 måneder. Dette gælder dog ikke, hvis tysk lov iht. BGB §§ 438, stk. 1, nr. 2, (bygningsværker og dele til bygningsværker) § 479, stk. 1, (regreskrav) og § 634 a), stk. 1, nr. 2 (mangler på bygningsværker) foreskriver længere frister. Hvis det ikke er reguleret andetsteds i disse betingelser, kan der uanset retlige grund, ikke gøres gensidige skadeserstatningskrav gældende, herunder især for overtrædelse af forpligtelser, der er del af det obligationsretlige forhold, og for forbudte handlinger. Det gælder især også for følgeskader og krav på refundering af udgifter. Ved overtrædelse af væsentlige kontraktforpligtelser begrænses ansvaret til de forudsigelige skader, der er typiske for denne type aftale. Dette gælder ikke i forbindelse med et ufravigeligt ansvar, f.eks. iht. tysk produktansvarslov, i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed og som følge af skader på liv, legeme og sundhed. Hvis det er umuligt at levere eller yde varen, og hvis dette skyldes forhold hos os, begrænses købers krav på skadeserstatning til maks. 10 % af værdien af den del af leverancen, der ikke kan tages i hensigtsmæssig brug, fordi det er umuligt at erlægge ydelsen. Dette påvirker ikke retten til at træde tilbage fra aftalen.

6. Monteringsydelser
Hvis vi påtager os monteringsydelser (gulvlægning), går vi ud fra, at underlaget kan anvendes til omgående montering af den leverede vare, og at de oplyste overmål er korrekte. Ordregiver er ansvarlig for mangler ved underlaget. Vi udfører kun specialbehandlinger af underlaget samt opmåling af lokaler, når denne ydelse er opført som en del af ordren og udtrykkelig er udspecificeret i ordrebekræftelsen. Der betales ekstra for alle særlige ydelser. Ordregiver skal dække meromkostninger, der måtte opstå som følge af dennes forkerte overmål eller fejlagtige oplysninger om tidspunkter. Når særlige foranstaltninger og monteringsarbejdet er afsluttet, skal ordregiver bekræfte over for den anvendte montør, at det udførte arbejde og overmålet er korrekt. Bestemmelserne i henhold til tysk lov om offentlig licitation vedrørende bygge- og anlægsarbejder (VOB), del B og C, gælder, medmindre køber er en forbruger i henhold til tysk lov, BGB § 13. Beregning af overmål skal tage højde for tærskler og nicher iht. råbygningens mål. Der skal beregnes overmål til skinner og ekspansionsfuger. Der skal ikke foretages fradrag for udsparinger, som f.eks. støttepiller, skorstene osv. under 0,5 m².

7. Ejendomsforbehold
Alle leverede varer (forbeholdsvarer) forbliver vores ejendom frem til den fuldstændige betaling af salgsprisen og alle andre fordringer, vi måtte have til gode som følge af den indgåede aftale. Det er ikke tilladt at pantsætte eller anvende varerne som sikkerhed uden vores accept. En be- eller forarbejdning af forbeholdsvarerne sker på vores vegne, vederlagsfrit og uden forpligtelse til at anse os for at være producent iht. den tyske lov BGB § 950. Køber overdrager os medejerskab til den nye vare i forhold til forbeholdsvarens regningsværdi sammenlignet med de andre forarbejdede varer på tidspunktet for forarbejdningen. De nye varer, der opstår som følge af be- og forarbejdningen, er at anse som forbeholdsvarer. Hvis den leverede vare forbindes med løsøre på en sådan måde, at varen bliver en væsentlig bestanddel af en anden ting, der må anses for at være hovedgenstanden, så overdrager køber allerede nu et procentuelt medejerskab til den nye vare. Køber skal i så fald allerede nu overdrage det erstatningskrav, der vil opstå mod tredjemand, svarende til værdien af forbeholdsvaren plus alle rettigheder af accessorisk karakter og bemyndige os til at opkræve dette beløb med forbehold for, at der sker tilbagekaldelse. Vi accepterer hermed denne forhåndsoverdragelse og fuldmagt. Køber er kun berettiget til at videresælge samt til at be- og forarbejde varen som led i den normale, lovlige forretningsgang og kun på den betingelse, at fordringerne reelt overdrages til os. Dette omfatter, at køber modtager betaling fra sin kunde eller tager det forbehold, at denne først erhverver ejendomsretten, når betalingsforpligtelserne er opfyldt. Køber skal lave tilsvarende aftaler med sin aftager. I tilfælde af udlægningsforretning, beslaglægning eller andre kendelser eller indgreb fra tredjemand skal køber uden ugrundet ophold holde os fuldstændigt underrettet herom. Hvis køber kommer i restance med betalingen, er vi berettiget til ved ensidig erklæring at ophæve købers ejendomsret og forlange returnering af materiale, der ikke er blevet forarbejdet, uden at indrømme en yderligere frist. I tilfælde af at køber går i betalingsstandsning og/eller erklæres for insolvent, bortfalder alle købers angivne rettigheder. Dette gælder dog ikke for kurators rettigheder. Vores ret til at gøre ejendomsforbeholdet gældende kræver ikke, at aftalen hæves. Køber er dog forpligtet til omgående at give os enhver form for adgang, så vi kan træffe passende foranstaltninger og disponere over forbeholdsvaren. Hvis værdien af den indrømmede sikkerhed overstiger vores fordringer, evt. med fradrag af udbetalinger og betalte afdrag, med mere end 20 %, er vi forpligtet til efter eget valg at refundere eller frigive disse midler. Ved afvikling af alle vores fordringer i forbindelse med den indgåede aftale erhverver køber ejendomsretten til forbeholdsvaren og de overdragede fordringer.

8. Betalingsbetingelser
Regning udstedes på forsendelsesdatoen og efter færdiggørelse af ordrer på gulvlægning. Regninger forfalder til betaling netto kontant efter 30 dage, medmindre andet er aftalt. Der kræves separat betaling for delfordringer eller -ydelser, og disse forfalder til betaling hver for sig uafhængigt af det samlede leverings- eller ydelsesomfang. Der kræves udbetaling for delleveringer i den rækkefølge, de leveres. Hvis der gives henstand med betalinger, eller betaling først sker efter forfald, kan vi beregne renter svarende til de os påløbne kreditomkostninger at regne fra forfaldsdatoen. I øvrigt gælder tysk lovs bestemmelser (BGB §§ 286 ff.) i tilfælde af forsinket betaling. Dette påvirker ikke yderligere krav. Der er kun ret til at foretage modregning af ubestridt eller retsgyldigt konstaterede fordringer. I tilfælde af berettigede reklamationer må betalinger kun tilbageholdes i et omfang, der står i et rimeligt forhold til de påviste tingsmangler. Vores salgsmedarbejdere og repræsentanter er ikke berettigede til at foretage inkasso, medmindre vores skriftlige inkassofuldmagt foreligger.

9. Datasikkerhed
I overensstemmelse med den tyske lov om databeskyttelse er vi berettiget til at forarbejde de data om køber, der er modtaget ved eller i forbindelse med forretningsforbindelsen, uanset om disse data kommer fra køber selv eller fra tredjemand.

10. Leveringssted – Værneting – Ret
Leveringssted og værneting for leveringer og betalinger (inkl. check- og vekselsager) samt for samtlige tvister, der måtte opstå mellem parterne, er D-83071 Stephanskirchen, når køber er erhvervsdrivende, en juridisk person i form af en offentligretlig institution eller en særlig formue under offentlig ret. Vi er dog berettiget til også at sagsøge køber ved dennes hjemsted. Forholdet mellem parterne reguleres udelukkende i henhold til gældende tysk lov med udelukkelse af FN-køberet.

11. Afsluttende bestemmelser
Hvis en eller flere af disse bestemmelser er i modstrid med loven eller er ugyldig af andre årsager, berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke heraf. I stedet for den ugyldige bestemmelse skal der udarbejdes en bestemmelse, der under hensyntagen til de øvrige salgs- og leveringsforbindelser kommer nærmest på parternes økonomiske interesse og antagelige ønske. Det samme gælder i tilfælde af et hul i aftalen. Parterne er forpligtede til at medvirke til at udfærdige den nye bestemmelse.

Gældende pr. 01/2008

forrige næste

We have noticed that you are from the following country: United States
Would you prefer to use the English language version?

Yes, please! No, thank you!

Klik her for at lukke vinduet.
Fjern fra ønskeseddel

Der blev slettet artikler på din ønskeseddel

Tilføj til ønskeseddel

Der blev føjet artikler til din ønskeseddel