Rosenheim yakınlarında Stephankirschen'de HARO binalarında kuşbakışı görünüm.

Genel iş şartları

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, 83003 Rosenheim perakendecileri/bayileri için genel iş şartları

1. Genel
Tüm hukuki ilişkilerimizde, bu kapsamda sunduğumuz ve bağımsız bir danışmanlık anlaşmasının konusu olmayan danışmanlık hizmetleri dahil olmak üzere, "Genel İş Şartları"mız esastır. Federal Almanya için bu şartların tamamlayıcısı olarak - bu şartlara aykırı olmamak kaydıyla - tüm ahşap teslimatlarımız için ahşap ticaretinde geçerli olan teamüller, özellikle de "Tegernsee Teamülleri" ilgili geçerli versiyonu olarak tüm kapsamı ve ekleriyle birlikte geçerlidir. Buradaki metnin bilindiği kabul edilir. Aksi taktirde söz konusu metin talep üzerine gönderilir. Genel iş şartlarımız, Medeni Kanunun 14. maddesi anlamında tüm firmalarla yapılan hukuki işlemlerimizde geçerlidir. Sözleşme partnerlerimizin satın alma şartlarını ve bizim şartlarımızdan farklı olan şartlarını ancak bunların geçerliliği sipariş teyidinde kati şekilde kabul edilmişse geçerlidir.

2. Teklif – Sözleşme akdi – Fiyatlar
Tekliflerimiz bağlayıcı değildir. Sözleşme ancak siparişin tarafımızca onaylanması ve siparişin tarafımızca gerçekleştirilmesi ile geçerlilik kazanır. Ara satış hakkı mahfuzdur. Bize ait prospektüs, katalog, fiyat listeleri veya teklifte veya teklife ait dokümanlarımızda yer alan bilgiler, çizimler, şekiller ve teslimat ve hizmet açıklamalarımız sektörde geçerli yaklaşım değerleridir ve ancak sipariş teyidinde kati olarak bu şekilde olduğunun belirtilmesi durumunda bağlayıcıdır. Teslimata konu ürünün üretim ve format değişikliği hakkı, bu değişikliğin satın alan için makul olmasının beklenebileceği durumda saklıdır. Numuneye göre bir teklif verildiğinde, numunenin yapısı ve rengi kesin garanti edilmiş özellikler değildir. Sunulan numuneler sadece ürünün ortalama genel özelliklerini ifade eder. Kuruluk, ağırlık vs. hakkında bilgiler mevcut bilgi düzeyini yansıtır ancak bağlayıcı değildir. Fiyatlarımız kamyon veya vagon üzeri fabrika teslim fiyatlarıdır ve KDV eklenir. Zemin kaplamalarının tarafımızca döşenmesi durumunda teklif fiyatlarımız şantiye nakliyesi dahil teslim olarak kabul edilir. Teklifte sunduğumuz fiyatlarımız 30 takvim günü geçerlidir. Sözleşmenin teyidi ile teslimat arasında geçen süre zarfında belirli maliyet faktörlerinde - ücretler, ambalaj malzemesi veya nakliye bedeli - önemli değişikliklerin olması durumunda mutabakat sağlanan fiyat belirleyici maliyet faktörlerinin etkisi oranında uygun kapsamda en fazla %5 olacak şekilde yansıtılabilir. Satın alan, fiyatın artması durumunda sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

3. Kredibilite
Sipariş kabulünde sözleşme partnerinin ödeme gücünün olduğu kabul edilir. Şayet sipariş anında ödeme gücünün olmadığı anlaşılırsa veya artık olmadığı hissedilir şekilde anlaşılırsa tüm ödeme vadelerini iptal etme, devam eden teslimatlar için ön ödeme talep etme, borç karşılığı aldığımız çek ve senetleri iade edip peşin ödeme veya teminat talep etme veya sözleşmeden cayma hakkımız bulunmaktadır. Bu durum, sözleşme partnerinin önceki faturaların ödemesini geciktirmesi, doğrudan borçlandırma işleminin iptali, çek veya senet protestosu veya varlıklarında önemli ölçüde kötüleşme olduğu yönünde bilgi alınması durumunda da geçerlidir.

4. Teslimat ve risk transferi – Gönderi ve ambalaj
Teslimat tarihleri aksi kati şekilde belirtilmedikçe kesin tarihler değildir. Makul kapsamda gerçekleştirilen kısmi teslimatlar yapılabilir ve kabul edilir. Mücbir sebepler ve yerine getirmeyi önemli ölçüde zorlaştıran veya imkansız kılan olaylar nedeniyle ortaya çıkan teslimat ve hizmet gecikmeleri - bunların arasında özellikle işletme duruşları, grev, lokavt, doğa olayları, resmi tedbirler ve ulaşım yollarının bozulması yer alır - bize bu engellemelerin varlığı süresince ve artı uygun bir hazırlık süresi boyunca teslimat ve hizmeti geciktirme hakkı verir. Aynı husus tedarikçilerimizin bizim sorumluluğumuz dışında hatalı veya zamanında tedarik etmemesi durumu için de geçerlidir. Talebimiz üzerine sözleşme partnerimiz bu gecikme nedeniyle sözleşmeden cayma veya teslimatta ısrar kararını bildirmekle yükümlüdür. Tazminat hakları, yukarıda belirtilen sınırların dışındaki durumlarda yaşanan gecikmeler için de söz konusu değildir ancak kasıt ve ağır ihmal ile yaşam, beden veya sağlığa zarar gelmesi durumunda sorumluluğu kabul ediyoruz. Bu durum sözleşme partnerimizin kanıt yükümlülüğünü değiştirmez. Talep üzerine teslimatlı siparişler talep mühletini takip eden bir ay içerisinde talep edilmezse tercihimize göre hemen teslimat konusunda ısrar etme veya ek mühlet verilmeksizin sözleşmeden cayma hakkımız bulunmaktadır. Aynı husus özel olarak belirlenmemiş talep mühleti olan siparişlerde 4 ay süresince talep gerçekleşmemesi durumu için de geçerlidir. Sözleşme partnerimizin haklarını geçerli kılması ancak bize öncesinde uygun düzeyde ve en az sekiz iş günü ek süre tanıdıktan sonra mümkündür.

5. Garanti
Ağaç, doğal bir üründür. Bu nedenle doğadan gelen özellikleri, farklılıkları ve işaretleri dikkate alınmalıdır. Satın alan, satın alma, işleme ve kullanım süresince özellikle biyolojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri dikkate almalıdır. Bir ahşap türü içerisindeki doğal renk, yapı ve diğer farklılıklar doğal bir malzeme olan ahşabın özellikleri arasındadır ve şikayet ve tazminata konu olamaz. Sözleşme partnerimiz gerektiğinde uzman görüşü almalıdır. Malın özelliği için sadece bizim ürün açıklamamız üzerinde anlaşılmış olarak kabul edilir. Kamuya açık beyanlar veya reklamlardaki ifadeler bunun yanında sözleşmeye konu özellik açıklamaları olarak kabul edilmez. Hemen tespit edilebilen maddi hatalar, montaj hataları, yanlış teslimatlar ve miktar sapmaları en kısa sürede ancak malın tesliminden en geç 8 gün sonra veya hizmetin sağlanmasından hemen sonra yazılı olarak şikayet edilmelidir. Şikayet her durumda malın işlenmesinden veya işlem yapılarak değiştirilmesinden önce gerçekleşmelidir. Teslimat veya hizmetin kabulünden sonra yapılan şikayetler kabul edilmez. Mal, kabul işlemi için hazır edildiğinde ve sözleşme partneri veya görevlendirdiği kişi kabul için gelmediğinde malın kabulü yapılmış sayılır. Hemen tespit edilemeyen hatalar veya malın işlenmesi veya işlenerek değiştirilmesi sonrasında ortaya çıkan hatalar en kısa sürede ancak tespit edildikten sonra en geç 10 iş günü içerisinde yazılı olarak şikayet edilmelidir. Tespitin ne zaman yapıldığına ilişkin kanıtlama yükümlülüğü sözleşme partnerindedir. Tacirler arasındaki karşılıklı ticari faaliyetlerde Ticaret Kanununun 377 ve 378. maddeleri saklıdır. Bir tüketicide ortaya çıkan garanti kapsamındaki bir olayla ilgili olarak satıcı konuyu öğrendikten sonra bize en kısa sürede bilgi vermekle yükümlüdür. Haklı şikayetlerde eksik miktarları göndereceğiz ve bunun dışındaki durumlarda tercih hakkı bizde olmak üzere ücretsiz onarım sağlayacak, fiyat indirimi sunacak, malı değiştirecek veya geri alacağız. Ürünlerin tarafımızca monte edilmesi durumunda (ör. zemin kaplamalarının döşenmesi, duvar ve tavan panellerinin takılması) teslim edilen malların uygun ve güvenilir şekilde ara depolanması sözleşme partnerinin yükümlülüğündedir. Şayet onarım veya ek teslimat önlemleri başarısız olursa sözleşme partnerimizin haklarını geçerli kılmak adına tercih hakkı kendisinde olmak kaydıyla - inşaat hizmetleri hariç - sözleşmeden cayma veya satın alma bedelinden indirim talep etme hakkı saklıdır. Taahhüt edilen özelliklerin eksik olması durumunda, garantinin sözleşme partnerini bu özelliklerin mevcut olmamasından kaynaklanarak gerçekleşmiş hasarlara karşı koruma amacı kapsamı kadarıyla sorumluluk kabul ediyoruz. Sadece DIN veya EN standartlarına atıfta bulunmak, bunların içeriğini taahhüt edilen özellik haline getirmez. Maddi hasar hakları 12 ay sonra zaman aşımına uğrar. Bu süre, Medeni Kanunun 438. maddesinin 1, fıkrasının 2. bendi (Yapılar ve yapılar için eşyalar), 479. maddesinin 1. fıkrası (Rücu istemleri) ve 634 a) maddesinin 1. fıkrasının 2. bendi (Yapı hataları) uyarınca daha uzun süreler öngörmüşse geçerli değildir. Hangi hukuki nedene dayanırsa dayansın, aşağıda farklı bir düzenleme söz konusu değilse özellikle borç ilişkisinden kaynaklanan yükümlülüklerin ihlali veya izin verilmeyen faaliyetler için karşılıklı tazminat talepleri söz konusu olamaz. Bu durum özellikle ilave hasarlar ve masrafların karşılanması hakları için geçerlidir. Önemli sözleşme yükümlülüklerinin ihlal edilmesi durumunda sorumluluk, sözleşme için tipik ve öngörülebilir hasar ile sınırlıdır. Bu durum ör. Ürün Sorumluluğu Kanunu kapsamında, kasıt ve ağır ihmal durumunda, yaşam, beden veya sağlığa zarar gelmesi halindeki zorunlu sorumluluklar için geçerli değildir. Teslimat veya tedarik mümkün değilse ve bunun sorumluluğu bize aitse sözleşme partnerinin tazminat hakkı, teslimatın gerçekleşememesi nedeniyle amacına uygun olarak kullanılamayan tedarik kapsamının değerinin en fazla %10'u ile sınırlıdır. Sözleşmeden cayma hakkı saklıdır.

6. Montaj hizmetleri
Montaj hizmetleri tarafımızca karşılanıyorsa (zemin kaplamalarının döşenmesi) montajın yapılacağı zeminin teslimatı yapılan ürünlerle kaplanmaya hazır olduğunu ve ölçülere ilişkin bize verilen bilgilerin doğru olduğunu varsayıyoruz. Zemindeki uygunsuzlukların giderilmesi sipariş veren tarafından sağlanır. Zemine yapılacak özel işlemler ile odaların ölçümlenmesi ancak bu hizmetler sipariş kapsamının bir parçası ise ve bizim sipariş teyidimizde kesin olarak belirtilmişse yapılır. Tüm özel hizmetler ayrıca fatura edilir. Sipariş veren tarafından belirtilen doğru olmayan ölçü veya termin bilgileri nedeniyle ortaya çıkan ilave giderler sipariş veren tarafından karşılanır. Sipariş veren, özel işlemler tamamlandıktan ve montaj çalışmaları bittikten sonra ölçü fazlalığını ve gerçekleştirilen çalışmaların doğruluğunu görevlendirilmiş olan montaj teknisyenine teyit eder. Sözleşme partnerinin Medeni Kanunun 13. maddesi uyarınca bir tüketici olması koşuluyla VOB Bölüm B ve C uyarınca belirlenmiş şartlar geçerlidir. Ölçü fazlalığı, kaba inşaat ölçüleri uyarınca eşikler ve nişler dahil hesaplanır. Raylar ve genleşme derzleri ölçüye dahildir. 0,5 m²'ye kadar olan kiriş, şömine vs. gibi boşluklar düşülmez.

7. Mülkiyeti muhafaza durumu
Teslimatı yapılan tüm mallar (mülkiyeti muhafazaya konu mal) satın alma bedelinin ve bu ticari ilişki nedeniyle söz konusu olan alacaklarımızın tümüyle ödenmesine kadar bizim mülkiyetimizde kalır. Onayımız olmadan rehin verilmeleri veya teminat gösterilmeleri yasaktır. Mülkiyeti muhafazaya konu olan malın işlenmesi veya kullanılması bizim görevlendirmemizle bedelsiz ve 950. madde uyarınca üretici olarak tarafımıza yükümlülük doğurmayacak şekilde gerçekleşir. Satıcı malların fatura değeri ile mülkiyeti muhafazaya konu olan malın fatura değeri arasındaki oran payında yeni mal üzerinde tarafımıza ortak mülkiyet hakkı tahsis eder. İşlem veya kullanım ile ortaya çıkan yeni mallar mülkiyeti muhafazaya konu olan mal olarak kabul edilir. Teslim edilen mal taşınır bir malla ana mal olarak kabul edilmesi gereken başka bir malın önemli bir unsuru haline gelecek şekilde birleştirilirse satıcı bunun üzerindeki nispi ortak mülkiyet hakkını şimdiden bize aktarır. Bu durumda satıcı üçüncü kişiler nezdinde ortaya çıkan ücret hakkının mülkiyeti muhafazaya konu olan malın değeri nispetinde tüm ek haklarıyla birlikte tarafımıza temlik eder ve kabili rücu olarak tahsil etme yetkisi verir. Bu temliki ve yetkiyi kabul ediyoruz. Satın alanın söz konusu malı tekrar satışı, kullanımı veya işlemesi konusunda sadece bilinen nizami iş sürecinde ve alacakların bize temlik edilmesi şartıyla yetkili ve hak sahibidir. Satın alanın kendi müşterisinden ödemeyi alması veya mülkiyetin ancak müşterisi ödeme yükümlülüğünü yerine getirdikten sonra müşteriye geçmesi şartını koyması da buna dahildir. İlgili hususta satın alanın kendi alıcısıyla sözleşme yapması zorunludur. İcra, haciz veya üçüncü kişilerin başka tasarruf veya müdahalelerinde satın alan bizi en kısa sürede ve eksiksiz olarak bilgilendirmelidir. Satın alanın ödemeyi geciktirmesi durumunda ek süre hakkı tanımaksızın tek taraflı beyan ile satın alanın mülkiyet hakkını sonlandırma ve işlenmemiş malzemenin iadesini talep etme hakkımız bulunmaktadır. Ödemenin durdurulması ve/veya iflas başvurusu ile satın alanın belirtilmiş tüm hakları ortadan kalkar. Bu durum iflas yöneticisinin hakları için geçerli değildir. Mülkiyeti muhafaza kaydının tarafımızca yürürlüğe konulması caymayı gerektirmez. Ancak satın alan, ilgili tespitleri yapabilmemiz ve mülkiyeti muhafazaya konu olan mal üzerinde tasarruf sağlayabilmemiz için bize her türlü erişimi sağlamak zorundadır. Verilen teminatların değeri, duruma göre ön ödeme ve kısmi ödeme ile alacaklarımızı %20'den fazla aşarsa tercih hakkı bizde olmak üzere teminatların geri verilmesi veya serbest bırakılması ile yükümlüyüz. İş ilişkisinden kaynaklanan tüm alacaklarımızın ödenmesi durumunda şartlı malın mülkiyeti ve temlik edilen alacaklar alıcıya geçer.

8. Ödeme şartları
Faturalarımız teslimat tarihi ve montaj siparişlerinde montajın tamamlandığı tarih ile düzenlenir. Faturalar farklı bir anlaşma sağlanmamış olması durumunda 30 gün içerisinde kesintisiz olarak ödenir. Kısmi alacaklar veya hizmetler ayrıca faturalandırılır ve genel teslimat veya hizmet kapsamından ayrı olarak her biri ayrıca ödenir. Avanslar kısmi teslimatlara teslimat sırasına göre mahsup edilir. Ödemeler ertelenir veya vadesinden sonra yapılırsa bizim kredi maliyetlerimiz ölçüsünde gecikme faizi talep edilebilir. Bunun dışında ödemelerin geciktirilmesine ilişkin yasal düzenlemeler (Medeni Kanunu 286.madde) geçerlidir. Diğer talepler mahfuz kalmaktadır. Mahsup hakkı sadece tartışmasız veya hukuken geçerli olarak tespit edilmiş alacaklar için söz konusudur. Kusurlara ilişkin haklı şikayetlerde ödemeler ancak ortaya çıkan maddi hasar ile uygun bir orantı içerisinde bulunan tutar geri tutulabilir. Dış hizmet elemanlarımız ve temsilcilerimiz, yazılı nakit tahsilat iznimizi gösteremedikleri hallerde nakit tahsilat yapmaya yetkili değildir.

9. Veri koruma
Sözleşme partneri hakkında doğrudan kendisinden veya üçüncü kişiler vasıtasıyla edinilmesine bakılmaksızın ticari ilişkiler veya bu kapsamda edindiğimiz bilgileri federal veri koruma yasası kapsamında değerlendirme hakkına sahibiz.

10. İfa yeri – Mahkeme yeri – Hukuk
Teslimat ve ödemeler (çek ve senet davaları dahil olmak üzere) ile taraflar arasında ortaya çıkacak her türlü anlaşmazlıkta sözleşme partneri bir tacir, kamu hukukuna tabi bir hukuki kişilik veya kamu hukukuna tabi bir özel sermaye ise ifa ve mahkeme yeri D-83071 Stephanskirchen'dir. Ancak satın alanı kendi merkezinin olduğu yerde de mahkemeye verme hakkına sahibiz. Sözleşme tarafları arasındaki ilişkiler sadece Federal Almanya Cumhuriyeti hukukuna tabidir, Birleşmiş Milletler ticaret hukukuna tabi değildir.

11. Son hükümler
Bu koşullardan biri veya birden fazlası kanunlarla belirlenmiş bir yasağı ihlal ediyorsa veya başka nedenlerden dolayı hukuken geçersiz hale gelirse bu, kalan hükümlerin geçerliliğine halel getirmez. Geçersiz olan hükmün yerine, diğer ticari koşulların dikkate alınması ile birlikte sözleşme taraflarının ekonomik çıkarlarına ve varsayılan iradelerine en yakın olan bir hükmün geçeceği kararlaştırılmış sayılacaktır. Aynı şey bir boşluk için de geçerlidir. Sözleşme tarafları, bu ek hükmün hazırlanmasında ciddi bir şekilde çaba göstereceklerini taahhüt etmektedir.

Güncellik 01/2008

Geri devam

We have noticed that you are from the following country: United States
Would you prefer to use the English language version?

Yes, please! No, thank you!

Pencereyi kapatmak için buraya tıklayın.
Ürün sepetinden çıkar

Sepetinizdeki ürün silindi

Ürün sepetine ekle

Sepetinize ürün eklendi